Het aanbod van het ECAG

Scholen binnen het samenwerkingsverband Groningen Stad en Haren kunnen een beroep doen op het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) voor extra ondersteuning van hun anderstalige leerlingen. Dit loket bevindt zich op het Kamerlingh Onnes. Het Taal- en ondersteuningsloket is voor alle havo- en vwo-leerlingen van scholen die vallen onder het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad.

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen bij het ECAG terecht voor verschillende vormen van ondersteuning:

Hulp bij vraag en aanpak van onderwijs aan anderstalige leerlingen in eigen de school:

 1. Geven van algemene voorlichting aan schoolteams over NT2-leerlingen op school en in de klas.
 2. Geven van voorlichting/presentaties aan schoolteams over NT2 (bij alle vakken)
 3. Bieden ondersteuning bij taalplanontwikkeling NT2/taalbeleid NT2
 4. Stimuleren van scholen om te investeren in scholing NT2 voor medewerkers, individueel of als team bij bijvoorbeeld ITTA/UvA of HU en andere HBO-instellingen in Noord-Nederland.
 5. Bieden van ondersteuning en/of advies bij intakes van anderstalige leerlingen en/of het afnemen van instaptoetsen (TOA)
 6. Bieden van ondersteuning en/of advies bij doorstroom van leerlingen naar het regulier onderwijs
 7. Afname taaltoetsen (TOA) om taalniveaus Nederlands bij leerlingen vast te stellen
 8. Doen van lesobservaties in klassen met anderstalige leerlingen
 9. Bieden van advies in leerstof NT2

Ondersteuning van anderstalige leerlingen bij taalachterstand Nederlands in de vorm van ambulante begeleiding:

 • Voor p(s)o: (Tijdelijke) detachering (dagdeel of dag) van NT2-docenten van deelnemende scholen om leerlingen NT2-ondersteuning te bieden op andere po-scholen, het zgn. ‘schakelarrangement po of vo’ (zie hiervoor ook ‘Het Schakelarrangement Nieuwkomers (voor po en vo)’
 • Incidenteel kan, in overleg met het ECAG, tijdelijk een NT2-docent worden ingekocht, om leerlingen NT2-ondersteuning te bieden op de eigen vo-school in de vorm van ambulante begeleiding. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid van NT2-docenten.

 

Het Schakelarrangement Nieuwkomers (voor po en vo)

Passend onderwijs voor nieuwkomersleerlingen van 7 t/m 12 jaar die uitstromen van taalklassen/schakelklassen/nieuwkomersklassen po in de provincie Groningen naar een po- of (s)bo-school in de gemeente Groningen.

Passend onderwijs voor nieuwkomersleerlingen van 12 t/m 18 jaar die uitstromen van taalklassen/schakelklassen/nieuwkomersklassen po in de gemeente Groningen of van ISK-klassen in de provincie Groningen naar een reguliere vo- of v(s)o-school in de gemeente Groningen.

Inhoud Schakelarrangement Nieuwkomers:

 • een schriftelijke overdracht aan de ontvangende school
 • het vormgeven van de doorlopende leerlijn door een schakelcoach (s)bo/vervolgschoolcoach v(s)o in samenspraak met de intern begeleider/ondersteuningscoördinator van de ontvangende school
 • deskundigheidsbevordering in de vorm van scholingsmiddagen over meertaligheid, cultuur- en traumasensitief lesgeven, tweedetaalverwerving, woordenschat, leerkrachthandelen en organisatie
 • tussentijdse consultatie m.b.t. leerlijnen, NT2-taalbeleid, materiaalgebruik, oudercontacten, cultuur- en traumasensitief lesgeven
 • ambulante begeleiding van nieuwkomersleerlingen po door een onderwijsassistent vanuit de ontvangende school
 • door coaching van een contactpersoon NT2 van de reguliere vo-school, de zgn. ‘ankerfiguur’, door een NT2-docent van de ISK Groningen. De ankerfiguur is een docent met NT2-expertise óf die NT2-expertise gaat opbouwen d.m.v. scholing en daadwerkelijke ondersteuning van anderstalige leerlingen binnen de eigen vo-school.

 

De ankerfiguur biedt tot de Kerst in samenwerking met de vervolgschoolcoach o.a.:

 • pre-teaching;
 • verlengde instructie
 • voorbereiding toetsen;
 • huiswerkbegeleiding;
 • oefenen leerstrategieën; en
 • coaching m.b.t de sociaal- en emotionele ontwikkeling op het gebied van zelfvertrouwen en gewenning aan het Nederlandse schoolsysteem.

Na de kerstvakantie gaat de ankerfiguur zelfstandig verder met de taalondersteuning op de eigen vo-school. De vervolgschoolcoach kan dan nog eens in de 4-6 weken geconsulteerd worden. De vervolgschoolcoach legt zich vanaf dit moment toe op het verder ontwikkelen van en het verzorgen van (team)scholingen m.b.t. onderwijs aan anderstaligen in reguliere klassen vo. Ook kan deze geconsulteerd worden voor ondersteuning bij het opstellen van NT2-gericht taalbeleid.

Functie ECAG

Het ECAG heeft een regiefunctie ten aanzien van het onderwijs aan anderstaligen voor po, so en v(s)o in Groningen Stad en Haren en in de provincie Groningen. In dit kader houden we ons bezig met de ontwikkeling en uitwisseling van kennis op het gebied NT2, doelgroep, ondersteuning/zorg en ouderbegeleiding. Daarnaast bouwen we lokaal, regionaal en landelijk een netwerk op en bieden we ondersteuning bij het opzetten van nieuwe expertisecentra anderstaligen in de provincie Groningen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op.