Voorwaarden om door te stromen naar regulier onderwijs

De Internationale Schakelklas (ISK) werkt met uitstroomprofielen gekoppeld aan streefdoelen NT2 van het ERK (Europees Referentie Kader). Deze geven zicht op het toekomstperspectief van de leerling en richting aan de invulling van het lesprogramma op de ISK.

De streefdoelen bieden het onderwijs in de ISK handvatten om gericht toe te werken naar het taalniveau dat nodig is om een bepaalde opleiding te volgen. Deze streefniveaus geven het voortgezet onderwijs (vo) en mbo informatie over welk taalniveau zij van een NT2- leerder kunnen verwachten.

Bekijk ook dit overzicht van LOWAN over de uitstroomprofielen ISK:

 

En zie dit schema van LOWAN over de streefdoelen NT2:

 

Maatwerk bij doorstroom

De doorstroom naar regulier onderwijs is een kwestie van individueel maatwerk, maar de onderstaande leidraden worden gehanteerd.

Om door te kunnen stromen naar het regulier voortgezet onderwijs of mbo, wordt het cognitief niveau van de anderstalige leerling gecombineerd met het Nederlandse taalniveau (ERK) dat na 2 jaar ISK is behaald. Het taalniveau moet passend zijn bij het onderwijsniveau waar de leerling naartoe zal gaan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat een leerling na de ISK niet klaar is met taalverwerving Nederlands. In het regulier onderwijs kan nog steeds extra taalondersteuning worden geboden. Het ECAG speelt hier een actieve rol in.

Leerlingen in de hoogste onderwijsniveaus op de ISK (potentiële havo/vwo-leerlingen) kunnen in het 2e leerjaar van de ISK Groningen naar een ISK-klas gesitueerd op een reguliere vo-school. Daar worden ze in hoog tempo klaar gestoomd voor schakeling naar regulier vo. In de loop van het 2e leerjaar worden zij gedeelschakeld naar een potentiëel passend regulier onderwijsniveau op de vo-school.

Wanneer de deelschakeling succes is, kan een vo-school naar keuze worden bezocht, ook die waar de deelschakeling heeft plaats gevonden.